Eğitsel Rehberlik

EĞİTSEL REHBERLİK

      Toplumda meydana gelen gelişme ve değişmeler eğitim kurumlarına da yansımış, okullar da bu gelişme ve değişime ayak uydurabilmek için programlarını güncellemek durumunda kalmıştır. Bu süreçte, gelişmelerden öğrencilerin haberdar edilmesi, ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına uygun dersi, bölümü, eğitsel faaliyetleri bir üst öğrenim programını seçmesi için öğrencilere çeşitli hizmetleri sunmak gibi eğitsel çalışmalar da Rehberlik Servisinin en önemli hizmetlerinden biri haline gelmiştir.

Okulumuzda Eğitsel rehberlik anlamında hedeflerimizi şöyle sıralayabiliriz:

 • Öğrencinin öğrenimini devam ettirmek istediği alandaki bir okulu seçmesi ve bu okula girmesi,
 • Girdiği okuldaki alanlardan birini ve seçmeli derslerden kendi ilgi ve yeteneklerine uygun olanı seçmesi,
 • Gerekli başarıyı gösterebilmesi için etkili ve verimli ders çalışma teknik ve yönetimlerini öğrenmesi, gerekli çalışma alışkanlıklarını kazanması,
 • İlgi, yetenek, eğilim ve kişilik özelliklerine uygun olarak gelişmesini sağlamak için uygun eğilim ortamı yaratılması;
 • Okul ve meslek hayatı arasındaki ilişkinin sağlaması.

Bu amaçlar doğrultusunda yapılan çalışmaları şu başlıklar altında toplayabiliriz:

 • Öğrenme stillerini belirleme
 • Etkili çalışma becerilerini kazandırma
 • Zamanı etkili kullanma becerisini kazandırma
 • Sınav kaygısı ile baş etmeye yardımcı olma
 • Çalışma ortamını düzenleme becerisi
 • Okuma alışkanlığı kazandırma
 • Ders araç gereçlerini etkili kullanma becerisi kazandırma
 • Çok boyutlu düşünme becerisi kazandırma
 • Dikkat toplama egzersizi yaptırma
 • Motivasyonu artırıcı çalışmalar yapma
 • Ders dinleme becerisi kazandırma

Bu alanda okulumuzda Rehberlik Servisi olarak yapılan belli başlı çalışmalarımız şunlardır:

 • Danışmanlık Sistemi: Bu sistemde her öğrencinin, Rehberlik Servisinin öğrenciyle beraber belirlediği, bir danışman öğretmeni (eğitim koçu) olmaktadır. Danışman öğretmen öğrencinin öncelikli olarak akademik gelişimini takip eder. Bu süreçte başarıyı etkileyen diğer etmenler (aile, kişisel etmenler vs.) ile ilgili takibini yapıp, gerekli birimlerle (rehberlik, idare) işbirliği içinde çalışır. Bu sistemin düzgün işlemesi için Rehber öğretmen-veli-öğrenci işbirliği içinde çalışır.
 • Verimli Ders Çalışma, Test Çözme Teknikleri, Sınav Kaygısı, Doğru İnternet Kullanımı, Zamanı Yönetimi, Etkin Dinleme Becerisi gibi konularda hem velilere hem öğrencilere yönelik bilgilendirici çalışmalar (seminer, sunum, broşür, görüşme vs.) yapılmaktadır.
 • Zaman zaman Rehber öğretmenin de katıldığı, motive edici ev ziyaretleri ile öğrencinin çalışma ortamının görülmesi amaçlanmaktadır.
 • Okulumuzda ayda bir yapılan deneme sınavları ile sağlıklı bir ölçme değerlendirme yapılması hedeflenmektedir. Bu sınavlar sonucuna göre gerekli görüşmeler ve çalışmalar yapılmaktadır. (aile ve öğrenci ile bireysel görüşmeler, grup rehberliği vs.)
 • Aile danışmanlığı, öğrenci danışmanlığı hizmetleri ile yönlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.
 • Zaman zaman uygulanan test ve envanterler ile (Akademik Benlik Kavramı Ölçeği, Başarısızlık Nedenleri Anketi, Problem Tarama Testi vs. gibi) öğrencinin kendini ve çalışma alışkanlıklarını değerlendirmesine yardımcı olunmaktadır.

Sitenin tüm hakları saklıdır